Przejdź do treści

Ogłoszenie o wszczęciu Dwuetapowego Postępowania Ofertowego

na najem nieruchomości – powierzchni użytkowej stanowiącej cześć Kompleksu Badawczo-Rozwojowego z Ośrodkiem Treningowo-Szkolnym w miejscowości Urszulin, Gmina Grodzisk Mazowiecki

Informacje podstawowe:

Wynajmujący:                                                             Akademia Piłkarska Legii sp. z o. o., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, zwany dalej również „APL

Nazwa Postępowania Ofertowego:                    Najem  nieruchomości – powierzchni użytkowej stanowiącej cześć Kompleksu Badawczo-Rozwojowego z Ośrodkiem Treningowo-Szkolnym w miejscowości Urszulin, Gmina Grodzisk Mazowiecki

Nr referencyjny Postępowania Ofertowego:      PO-DI-Najem-01/03/2019

Data publikacji Ogłoszenia na stronie APL:        11.03.2019 r.

Informacje szczegółowe:

 1. Niniejsze Postępowanie Ofertowe prowadzone jest na podstawie oraz zasadach określonych w Ogłoszeniu przeprowadzenia Postępowania Ofertowy na wybór głównego najemcy nieruchomości – powierzchni użytkowej stanowiącej cześć Kompleksu Badawczo-Rozwojowego z Ośrodkiem Treningowo-Szkolnym w miejscowości Urszulin, Gmina Grodzisk Mazowiecki („Kompleks”). Najemca zobowiązany jest zapoznać się z treścią przedmiotowego Ogłoszenia.
 2. Opis przedmiotu Postępowania Ofertowego:

Przedmiotem niniejszego Postępowania Ofertowego jest najem nieruchomości – powierzchni użytkowej stanowiącej cześć Kompleksu Badawczo-Rozwojowego z Ośrodkiem Treningowo-Szkolnym w miejscowości Urszulin, Gmina Grodzisk Mazowiecki. Szczegółowy opis przedmiotu najmu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Najemca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. jedynie na części przedmiotu Postępowania Ofertowego.

 1. Pierwszy etap Postępowania Ofertowego
  • Warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu Postępowania Ofertowego jest:
   • dostarczenie w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu Ofertowym;
   • wykazanie posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału kadrowego zapewniającego zachowanie zakładanych funkcji sportowych infrastruktury Kompleksu, w tym wykorzystania przedmiotu niniejszego Postępowania Ofertowego na potrzeby działalności sportowej, sportowo-rekreacyjnej, działalności edukacyjnej, a także na potrzeby związane z wyżej wymienioną działalnością;
   • wyrażenie zgody, w celu zapewnienia zgodności z art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu o funkcjonowania Unii Europejskiej, na udostępnianie przez Wynajmującego przedmiotu niniejszego Postępowania Ofertowego lub jego poszczególnych powierzchni innym podmiotom, w tym innym użytkownikom uprawiającym sport zawodowo lub amatorsko, w wymiarze co najmniej 25% potencjału czasowego, na warunkach określonych w przyjętym przez Wynajmującego regulaminie Kompleksu;
   • złożenie prawidłowo wypełnionej oferty na wzorze formularza ofertowego sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia oraz zgodnie z punktem 3.2 niniejszego Ogłoszenia, z zastrzeżeniem iż oferta będzie zawierała propozycję stawki gwarantowanego czynszu rocznego za najem przedmiotu Postępowania Ofertowego na poziomie nie mniejszym niż 4.500.000 zł netto plus VAT, powiększone o opłaty eksploatacyjne etc., które zostały wskazane w głównych założeniach umowy najmu stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  • Zawartość oraz sposób przygotowania oferty:
   • Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:
    • formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia,
    • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 14 dni przed datą złożenia oferty przez Najemcę (przy czym za datę złożenia wniosku należy uznawać datę odbioru oferty przez APL),
    • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu Ofertowym, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia,
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia,
    • oświadczenie o zachowaniu poufności sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia.
   • Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz podpisana przez Najemcę lub osobę go reprezentującą.
   • Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Najemcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Najemcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
   • Ofertę należy złożyć w formie oryginału oraz dodatkowo w kopii w wersji elektronicznej, tj. zeskanowanej oferty w formacie nieedytowalnego pliku PDF na płycie CD lub DVD. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Najemcę, do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
   • Oprócz Formularza ofertowego, oświadczeń, o których mowa w pkt. 3.2.1 powinny zostać złożone w oryginale. Pozostałe dokumenty, z zastrzeżeniem pkt. 3.2.4, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Najemcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
   • Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
   • Każdy Najemca może złożyć tylko jedną ofertę.
   • Najemca może, przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
   • W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, APL zwraca Najemcy taką ofertę bez jej otwierania, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla ustalenia adresu Najemcy.
   • Najemca jest związany ofertą, w tym ofertą ostateczną, do upływu terminu określonego w Ogłoszeniu, jednak nie dłużej niż 7 dni.
   • Najemca samodzielnie lub na wniosek APL może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 3.2.10, z tym że APL może co najmniej na 2 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Najemcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
   • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  • Miejsce i termin składania ofert:
   • Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Najemcy oraz zaadresowane na następujący adres APL:

Akademia Piłkarska Legii Sp. z o. o., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

oraz opisane:

Oferta w Postępowaniu Ofertowym na najem nieruchomości – powierzchni użytkowej stanowiącej cześć Kompleksu Badawczo-Rozwojowego z Ośrodkiem Treningowo-Szkolnym w miejscowości Urszulin, Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Nr referencyjny Postępowania Ofertowego: PO-DI-Najem-01/03/2019.

 • Oferty należy złożyć w dniu 19.03.2019 r. do godziny 12:00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
 • Podstawy wykluczenia Najemcy z Postępowania Ofertowego:
  • APL wykluczy z Postępowania Ofertowego Najemców:
   • którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania Ofertowego lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Najemców w Postępowaniu Ofertowym nie utrudni uczciwej konkurencji. Przed wykluczeniem Najemcy APL zapewni temu Najemcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu Postępowania Ofertowego nie zakłóci konkurencji;
   • którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
   • którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania Ofertowego;
   • którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w Postępowaniu Ofertowym;
   • którzy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadzili APL w błąd w przedstawieniu informacji, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w Postępowaniu Ofertowym lub którzy zataili te informacje;
   • w stosunku do których otwarto likwidację lub w stosunku do których ogłoszono upadłość lub restrukturyzację;
   • którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
   • będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
   • będących spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
   • będących spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
   • będących spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
   • będących osobami prawnymi, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
   • stanowiących podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  • Celem potwierdzenia, że Najemca nie podlega wykluczeniu z Postępowania Ofertowego, Najemca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.
 • Kryteria oceny ofert złożonych w pierwszym etapie Postępowania Ofertowego:
  • Rozpatrując złożone oferty APL oceniać będzie oferowaną roczną stawkę czynszu za najem przedmiotu Postępowania Ofertowego. Oferta z najwyższą stawką roczną czynszu za najem przedmiotu Postępowania Ofertowego otrzyma 100 pkt. – maksymalną liczbę punktów.
  • Kolejne oferty będą ocenianie według wzoru:

C bad.

P bad. C = ———————————————————- x Pc max

C max

P bad. C – punkty za kryterium „Cena” przyznane ocenianej ofercie;

C max – najwyższa cena spośród ocenianych ofert;

C bad. – cena ocenianej oferty

Pc max – maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „Cena” (100)

 • Ocenie i porównaniu poddane zostaną wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu.
 • APL dokona obliczeń ilości punktów wg powyższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w kryterium.
  • Sposób obliczenia ceny:
   • Ceną oferty wymienioną w Formularzu ofertowym jest roczna stawka czynszu podstawowego za najem przedmiotu Postępowania Ofertowego w formie brutto.
   • Podana w ofercie Cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Ogłoszenia oraz obejmować podatek od towarów i usług.
   • Cena oferty, musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Drugi etap Postępowania Ofertowego
  • Oferent, którzy uzyska największą ilość punktów w pierwszym etapie zostanie zaproszony do etapu drugiego – indywidualnych negocjacji, obejmujących w szczególności negocjacje dotyczące treści umowy najmu dotyczącej powierzchni stanowiącej przedmiot niniejszego Postępowania Ofertowego.
  • Wynajmujący informuje, realizacja inwestycji dot. budowy Kompleksu (dalej: „Inwestycja”) przez Wynajmującego jest częściowo dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w ramach Programu Inwestycyjnego o szczególnym znaczeniu dla sportu – Edycja 2017 (dalej: „Dofinansowanie”). Częściowe finansowanie Inwestycji ze środków pochodzących z Dofinansowania wiąże się z koniecznością przestrzegania przez Wynajmującego obowiązków wynikających z warunków Dofinansowania (w tym umowy nr 2017/0204/6620/SubA/DIS/S z 15 września 2017 r., na podstawie której Dofinansowanie zostało przyznane Wynajmującemu) oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego, dotyczących lub w ocenie Wynajmującego, mogących dotyczyć Dofinansowania, w tym w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r., s. 1 i n., z późn. zm.) (dalej: „Warunki Dofinansowania”). Wynajmujący zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia, by infrastruktura sportowa, która powstanie w ramach Obiektu Podstawowego, nie była użytkowana wyłącznie przez jednego użytkownika uprawiającego sport zawodowo. Oznacza to, że infrastruktura sportowa powinna być udostępniona na rzecz innych użytkowników uprawiających sport zawodowo lub amatorsko na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach i przez co najmniej 20% potencjału czasowego infrastruktury sportowej rocznie. Ponadto Wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia, by warunki cenowe za korzystanie z infrastruktury sportowej były publicznie dostępne oraz by użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą, rozumianą jako wszelka działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług, zobowiązani byli do zapłaty czynszu na warunkach i w wysokości rynkowej.
  • W przypadku gdy wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy w formie zaproponowanej przez Wynajmującego, Wynajmującemu przysługuje prawo do wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert uczestników pierwszego etapu Postępowania Ofertowego, bez przeprowadzenia ponownej oceny wniosków.
 2. Termin związania ofertą:

Najemca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ewentualne przedłużenie tego terminu zostanie dokonane zgodnie z pkt. 3.2.10.

 1. Wyjaśnienia dotyczące Ogłoszenia
  • Najemca może zwrócić się do APL o wyjaśnienie treści Ogłoszenia zgodnie z następującymi zasadami udzielania wyjaśnień:
   • Najemca może zwrócić się do APL o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. APL udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do APL nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
   • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu, o których mowa w pkt. 6.1.1, APL może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
   • Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o którym mowa w pkt. 6.1.1.
   • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami APL udostępnia na stronie internetowej pod adresem: www.apl.legia.com, bez ujawniania źródła zapytania.
   • APL może zwołać zebranie Najemców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Ogłoszenia – w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści Ogłoszenia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.apl.legia.com.
   • APL może przed upływem terminu składania oferty zmienić treść Ogłoszenia. Zmienioną treść Ogłoszenia, APL udostępnia na stronie internetowej pod adresem: www.apl.legia.com.
   • Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, APL może przedłużyć termin składania ofert. APL zamieści stosowną informację o wydłużeniu terminu składania ofert na stronie internetowej pod adresem: www.apl.legia.com.
 2. Rezygnacja z prowadzenia Postępowania Ofertowego
  • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia Postępowania Ofertowego.
  • APL może zrezygnować z przeprowadzenia dalszego Postępowanie Ofertowego, jeżeli:
   • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
   • dalsze prowadzenie Postępowania Ofertowego nie leży w interesie APL;
   • APL zawiadamia o rezygnacji z prowadzenia dalszego Postępowania Ofertowego wszystkich kandydatów na Najemców.
 3. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Najemcami:

Pan Wojciech Rokicki, e-mail: [email protected].

Sposób porozumienia się APL z Najemcami jest następujący:

 • Postępowanie Ofertowe prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ogłoszeniu, z tym że oferta winna być sporządzona pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej.
 • W Postępowaniu Ofertowym oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje APL i Najemca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt. Ogłoszenia.
 • Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia lub informacje kierowane do APL za pomocą drogi elektronicznej uznaje się za złożone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby APL mógł zapoznać się z ich treścią. APL nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym błędy spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych.
 • Oświadczenia, dokumenty, wyjaśnienia lub zawiadomienia przekazane za pomocą drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu wskazanego przez APL.
 • Jeżeli APL lub Najemca przekazują oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą drogi elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania drogą elektroniczną.
 • Postępowanie Ofertowe prowadzi się w języku polskim.
 • Postępowanie Ofertowe ma charakter poufny. Najemca składając ofertę w Postępowaniu Ofertowym będzie zobowiązany do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia w zakresie poufności.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu najmu;

Załącznik nr 2 – Podstawowe założenia umowy najmu;

Załącznik nr 3 – Wzór Formularza ofertowego;

Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu Ofertowym;

Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik Nr 6 – Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu najmu

PZT

PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI ORAZ OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego i umową z zamawiającym zaprojektowano  kompleks badawczo-rozwojowy z ośrodkiem treningowo- szkolnym wraz z infrastrukturą sportową przeznaczony dla szkolenia młodzieży. W skład kompleksu będą wchodzić następujące elementy zagospodarowania:

 • Budynek główny kompleksu ,
 • Budynek garażowo-magazynowo- techniczny z kotłownią
 • Kotłownię kontenerową do obsługi ogrzewanego boiska
 • Stróżówka,
 • Sześć pełnowymiarowych boisk piłkarskich – 1 naturalne o podgrzewanej nawierzchni, 3 naturalne, jedno łąkowe i jedno sztuczne-dostosowane do przykrycia halą pneumatyczną powłokową w okresie jesienno- zimowym,
 • Piłkochwyty przy boiskach,
 • Dwa boisk rekreacyjnych: jedno o nawierzchni łąkowej i jedno plażowe
 • Ogrodzenie terenu wraz z wjazdami,
 • Oświetlenia ośrodka na masztach (boisk i infrastruktury sportowej oraz ciągów komunikacyjnych),
 • Parkingi dla samochodów osobowych i autobusów
 • Układ ciągów pieszych, oraz jezdnych, pieszo-jezdnych oraz dróg pożarowych,
 • Infrastruktura techniczna (przyłączy, sieci i obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznej, ciepłowniczych, instalacji gazowej kotłowni)

OPIS ZAPROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na przedmiotowym terenie projektuje się kompleks badawczo-rozwojowy z ośrodkiem treningowo- szkolnym wraz z infrastrukturą sportową przeznaczony dla szkolenia młodzieży, który został podzielony funkcjonalnie na trzy części. Są to:

 1. Część ogólnodostępna, na której na powierzchni około 50 000 m2 zaprojektowano przestrzeń i obiekty które będą udostępniane lokalnej społeczności i gościom obiektu. Są to:

Pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni sztucznej dostosowanego do przykrycia halą pneumatyczną powłokową zlokalizowane w południowej części działki. Projekt  zakłada że powstanie tu pełnowymiarowa płyta boiska  do gry w piłkę nożną z nawierzchnią sztuczną (trawa sztuczna piłkarska) która w okresie jesienno- zimowym będzie przekrywana halą pneumatyczną powłokową utrzymywaną w stanie rozłożonym poprzez gazowo/elektryczne agregaty nadmuchowe.

Budowa tego obiektu umożliwi przeprowadzanie treningów i udostępnianie boiska niezależnie od warunków pogodowych temperatury.

Małe boisko piłkarskie o nawierzchni łąkowej (wyrównanie gruntu rodzimego do warstwy wegetatywnej, do zasiania przez Zamawiającego) zlokalizowane pomiędzy strefą treningu funkcjonalnego i boiskami rekreacyjnymi.

Boisko do piłki plażowej (nożnej), o nawierzchni piaskowo żwirowej.

W tej części zaprojektowano także:

Stróżówkę kontenerową przy wjeździe z bramą i szlabanami wjazdowymi, a także elementy infrastruktury boisk jak maszty oświetleniowe, piłkochwyty, ogrodzenia, układ drogowy i parkingi dla samochodów i autobusów.

W północnej strefie części ogólnodostępnej zaprojektowano także wolnostojącą stację transformatorową i zlokalizowano wiatę mieszczącą śmietnik i tymczasowy agregat prądotwórczy, który będzie podłączany czasowo w przypadku konieczności zapewnienia wyższej mocy czy też rezerwy.

 1. Część Akademii, która ma przede wszystkim służyć wychowankom Ośrodka.

W części północnej działki o powierzchni około 76 000 m2 zaprojektowano pięć pełnowymiarowych boisk piłkarskich (Jedno o nawierzchni łąkowej i cztery o murawie naturalnej) zlokalizowanych  wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez centrum kompleksu wraz z infrastrukturą oświetleniową piłkochwytami oraz drogami serwisowymi i dostępowymi. Boiska o murawie nat. będą wyposażone w drenaż i instalację zraszania, a jedno naturalne w system podgrzewania.

Boiska będą pełniły funkcję treningową dla młodzieży przebywającej w szkole mistrzostwa sportowego, natomiast dwa położone najbardziej na wschód będą dedykowane treningowi pierwszej drużyny Legii Warszawa.

Dostęp do boisk z budynku głównego będzie zapewniony poprzez wyjścia rozlokowane na parterze wzdłuż północnej fasady budynku głównego.

Na przedłużeniu północnego skrzydła zaprojektowano strefę pobytową dla pierwszego zespołu Legii Warszawa, w której znajdować się będą pokoje dla piłkarzy, trenerów i kadry medycznej pierwszego zespołu Legii Warszawa.

Na przedłużeniu tego skrzydła zlokalizowano budynek magazynowy z garażem dla maszyn przeznaczonych do obsługi boisk oraz pomieszczenia   socjalne i zapleczowe dla personelu technicznego kompleksu. W tym budynku zlokalizowana jest kotłownia zasilająca pomieszczenia magazynowe.

Budynek jest przejezdny, od południa otwiera się na plac manewrowy i główną drogę, od północy – na uliczkę zapleczową z parkingiem dla pracowników.

Wszystkie te części spina prosty wewnętrzny układ komunikacji pieszo-jezdnej z parkingami dedykowanymi poszczególnym obiektom i uzupełniony o wewnętrzne place wejściowe.

 1. BUDYNEK GŁOWNY

BUDYNEK GŁÓWNY KOMPLEKSU

Budynek główny kompleksu został zaprojektowany jako dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony budynek w prostej funkcjonalnej zwartej bryle, zbudowanej wokół sali treningowej posadowionej częściowo pod ziemią z wewnętrznym patiem na piętrze, które umożliwia funkcjonalne powiązanie wszystkich części budynku:

PARTER

A Część ogólnodostępna (parter) Znajduje się tu hol główny, po którego prawej stronie względem wejścia zlokalizowano recepcję. Z tej przestrzeni jest także bezpośredni dostęp do ogólnodostępnej kawiarni i sali konferencyjnej z małym zapleczem, którym towarzyszy kompleks toalet.

Hall wejściowy ma bezpośredni dostęp do strefy szatniowej gości z prysznicami i sanitariatami, które mają bezpośrednie wyjście na południe umożliwiające łatwy dostęp piłkarzy do rozlokowanych tam boisk. Pomiędzy szatniami a centralnie rozlokowaną salą sportową zlokalizowano zaplecze kuchenne dla powierzchni usługowej gastronomicznej zlokalizowanej na pierwszym piętrze. Do części A budynku głównego należy również zaplecze pralniowe wraz z magazynem sprzętu sportowego.

B Akademia (parter) Zlokalizowana jest po zachodniej i północnej stronie budynku. Można się do niej dostać z hallu wejściowego, albo z zewnątrz drzwiami rozlokowanymi na północnej fasadzie. W tej strefie zaprojektowano odrębny kompleks szatniowy z prysznicami i sanitariatami dla młodzieżowych drużyn, magazyn sprzętu sportowego oraz magazyn butów. Zlokalizowane są tu również pomieszczenia siłowni, rozgrzewki oraz fizjoterapii. Wszystkie pomieszczenia zostały połączone wewnętrznym korytarzem i skomunikowane klatkami schodowymi ze strefą bursy (zlokalizowaną piętro wyżej) umożliwiając sprawną komunikację zawodnikom rezydującym w obiekcie.

C, E Futbol profesjonalny (parter) W północno-wschodniej części budynku zaprojektowano grupę pomieszczeń przeznaczonych do obsługi sportowej głównego zespołu Legii Warszawa. Część ta połączona jest komunikacyjnie z częścią Akademii (B) od zachodu i z częścią noclegową (E) od wschodu, posiada jednak własne niezależne wejście z holem i recepcją. Innymi pomieszczeniami, które wchodzą w skład tej części jest zaplecze szatniowe dla zawodników oraz trenerów z dedykowanymi sanitariatami, a także magazyn sprzętu sportowego. Część noclegowa (E) została zaprojektowana jako przedłużenie północno-wschodniego skrzydła budynku z centralnie położonym korytarzem, wzdłuż którego rozmieszczono pokoje noclegowe dla zawodników i obsługi pierwszego zespołu Legii Warszawa.

PIĘTRO

A Część ogólnodostępna (piętro) W tej części, skomunikowanej z parterem za pomocą klatki schodowej oraz windy, mieszczą się sale konferencyjne które będą udostępniane szerszemu gremium użytkowników lokalnych dla organizowania spotkań i małych uroczystości. Przestrzeń ta ma bezpośrednie połączenie ze stołówką z oknami od strony wewnętrznego patio.

B Akademia (piętro) Na tym piętrze zlokalizowana są zespoły mieszkalne dla rezydentów Akademii standardowo składające się z dwóch pokoi i jednej bezpośrednio z nich dostępnej toalety oraz dwóch pokoi dla opiekunów z własnymi dedykowanymi łazienkami.

W północno-zachodnim narożniku zlokalizowano także świetlicę dla wychowanków Akademii. Pokoje są zorganizowane obustronnie wzdłuż korytarza ustawionego w kształcie litery L w zachodnim i północnym skrzydle budynku. Okna pokoi skierowane są z jednej strony na boiska natomiast z drugiej na wewnętrzne patio zorganizowane na stropie nad salą sportową, do której dostęp zaprojektowano z kondygnacji podziemnej.

Dostęp do tej kondygnacji będzie się odbywał poprzez wewnętrzne klatki schodowe równomiernie rozmieszczone na rzucie.

Przy jednej z nich zlokalizowano pomieszczenie kuchni, w której rezydenci będą mogli przygotowywać we własnym zakresie podstawowe posiłki i ciepłe napoje.

C, E Futbol profesjonalny (piętro)  W tej strefie zaprojektowano pomieszczenie dla wspólnego odpoczynku piłkarzy (lounge room) i pomieszczenie pracy trenerów, a także pokoje noclegowe dla piłkarzy pierwszego zespołu Legi Warszawa, a na końcu większy apartament dla kierownictwa klubu.

Piętro skomunikowane jest przez jedną klatkę schodową, do której dostęp mają wyłącznie zawodnicy i związane z nimi osoby.

Część D (piętro) W tej części budynku znajdują się rozmieszczone wzdłuż wewnętrznych korytarzy pomieszczenia badawcze i wspomagające pomieszczenia biurowe z salkami spotkań i toaletami dla personelu obiektu.

POZIOM -1

Poniżej poziomu „0” znajdują się dwie przestrzenie:

Mała hala sportowa, która będzie służyć głównie rezydentom akademii do celów treningowych i rekreacyjnych.

Od wschodniej strony do hali przylegać będzie techniczna przestrzeń podbasenia z urządzeniami do obsługi technologicznej położonej powyżej strefy odnowy biologicznej.

 1. BUDYNEK MAGAZYNOWO-GARAŻOWY

BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWO-TECHNICZNY

Na przedłużeniu południowo-wschodniego skrzydła budynku głównego zaprojektowano budynek magazynowo-techniczny z garażem dla maszyn przeznaczonych do obsługi boisk oraz pomieszczenia  socjalne i zapleczowe dla personelu technicznego kompleksu. W tym budynku zlokalizowana jest również kotłownia gazowa obsługująca budynek główny, oraz pomieszczenia magazynowe.

Budynek jest przejezdny, od południa otwiera się na plac manewrowy i główną drogę, od północy – na uliczkę zapleczową z parkingiem dla pracowników.

 1. Mapka poglądowa

Załącznik nr 2 – Podstawowe założenia umowy najmu

 • OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY NAJMU (DALEJ: „UMOWA”)
  • Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.
  • Umowa będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie do dnia wygaśnięcia (dalej: „Dzień Wygaśnięcia”).
  • Najem Przedmiotu Najmu na podstawie Umowy będzie trwał przez okres 20 lat, rozpoczynający się w dniu przekazania Przedmiotu Najmu Najemcy (zwanego dalej: „Dniem Wydania”) i kończący się w dniu będącym 20 rocznicą Dnia Wydania, lub – o ile wcześniej nastąpi Dzień Wygaśnięcia – w takim Dniu Wygaśnięcia (dalej: „Okres Obowiązywania”).
 • PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY
  • Płatności – Przez cały Okres Obowiązywania Najemca zobowiązany jest płacić, w datach, w kwotach i w sposób określony w Umowie, wszystkie opłaty należne zgodnie z Umową.
  • Informacja o usterkach – Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń Przedmiotu Najmu lub w jego obrębie.
  • Zmiany Najemcy – Najemca może dokonywać modyfikacji i wprowadzać zmiany do Przedmiotu Najmu, z zastrzeżeniem iż istotne modyfikacje i zmiany Przedmiotu Najmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego, której Wynajmujący nie może bezzasadnie odmówić.
  • Ubezpieczenie Najemcy – Najemca zobowiązuje się posiadać przez cały Okres Obowiązywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody w Przedmiocie Najmu spowodowane przez Najemcę i osoby za które ponosi odpowiedzialność – swoich pracowników, zleceniobiorców, gości, osób na rzecz których świadczy usługi oraz uczniów, a ponadto szkody na osobach – swoich pracowników, zleceniobiorców, gości, osób na rzecz których świadczy usługi oraz uczniów.
  • Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Kompleksu, który będzie dostarczony Najemcy w Dniu Wydania i będzie stanowił załącznik do Umowy (zwanego dalej „Regulaminem Kompleksu”), a także do przestrzegania uzasadnionych zaleceń Wynajmującego lub zarządcy Kompleksu, wydawanych zgodnie z warunkami Regulaminu Kompleksu i Umowy.
 • WYdanIE
  • Strony planują, że Dzień Wydania nastąpi nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla Obiektu Podstawowego i wypełnienia zobowiązań wskazanych w pozwoleniu na użytkowanie w przypadku nałożenia takich zobowiązań przez organ nadzoru budowlanego, przy czym ostateczny termin wydania Przedmiotu Najmu zostanie uzgodniony przez Strony i Najemca zostanie poinformowany o ostatecznym terminie wydania co najmniej na 5 (pięć) dni przed Dniem Wydania.
 • CZYNSZ
  • Czynsz należny Wynajmującemu z tytułu korzystania przez Najemcę z Kompleksu wynosić będzie sumę Czynszu Podstawowego i Czynszu Kompensującego („Czynsz”).
  • Czynsz Podstawowy należny Wynajmującemu z tytułu korzystania przez Najemcę z Kompleksu wynosić będzie co najmniej 4.500.000,00 PLN (cztery i pół miliona złotych) netto rocznie.
  • Czynsz Kompensacyjny to mechanizm okresowo zwiększający lub zmniejszający Czynsz, mający za zadanie dostosowanie kwoty Czynszu do wymogów określonych przez uzgodnione w umowie wskaźniki finansowe. Czynsz Kompensacyjny będzie obliczany kwartalnie w oparciu o aktualny budżet operacyjny projektu Kompleksu prowadzony przez Wynajmującego oraz bieżące projekcje przychodów i kosztów Wynajmującego oraz historyczne dane finansowe. Wartość Czynszu Kompensacyjnego obliczana i podawana będzie Najemcy co kwartał, na 12 miesięcy do przodu.
 • Płatność Czynszu
  • Czynsz należny jest od Dnia Wydania.
  • Czynsz płatny jest w 12 (dwunastu) miesięcznych ratach.
  • Najemca będzie opłacał Czynsz co miesiąc, z góry.
 • Przedmiot Opłaty Eksploatacyjnej
  • Oprócz Czynszu Najemca będzie płacił opłatę eksploatacyjną z tytułu wydatków ponoszonych przez Wynajmującego na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Przedmiotu Najmu przez cały Okres Obowiązywania (zwaną dalej „Opłatą Eksploatacyjną”).
  • Środki pochodzące z wpłat dokonywanych przez Najemcę tytułem Opłaty Eksploatacyjnej przeznaczane będą na pokrycie wydatków i kosztów dotyczących funkcjonowania Przedmiotu Najmu (zwanych dalej: „Kosztami Eksploatacyjnymi”) i obejmują należności za poniżej wymienione czynności (zwane dalej: „Czynnościami”):
   • konserwacja, obsługa, naprawy, odnowa, przebudowa, zamiana, opróżnianie, urządzanie, sprzątanie, czyszczenie (w tym zapewnienie środków czyszczących i właściwego sprzętu), odśnieżanie, usuwanie oblodzenia i odpadów, oświetlenie (zależnie od okoliczności), oraz roboty malarskie wykonywane z częstotliwością zależną od potrzeb, modernizacja instalacji oraz inne usługi dotyczące Przedmiotu Najmu, dla następujących powierzchni / elementów:
   • wyposażenia znajdującego się w Przedmiocie Najmu takiego jak: windy, szyby wind i korytarze wind, przewody/kanały pionowe, klatki schodowe, schody, elementy konstrukcji nośnych, szkieletu, konstrukcji, belek stropowych, fundamentów, dachu, elewacji,
   • systemów instalacji ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji i wentylacji, sprzętu i systemów przeciwpożarowych, instalacji ostrzegania o pożarze, wyjść ewakuacyjnych, systemów ochrony/bezpieczeństwa, systemu zarządzania obiektem,
   • instalacji do zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę, instalacji do odprowadzania ścieków, instalacji elektrycznych i niskoprądowych, w tym sprzętu i systemów oświetleniowych w obrębie Przedmiotu Najmu,
   • pomieszczeń techniczno-gospodarczych oraz przewodów rurowych i innych urządzeń, a także pozostałych instalacji i systemów znajdujących się w Przedmiocie Najmu,
   • układu komunikacji pieszej i jezdnej wraz z obiektami małej architektury i ogrodzeniem terenu (drogi, chodniki, ciągi pieszo-jezdne i place, miejsca postojowe) wraz z infrastrukturą instalacyjną,
   • sieci i przyłącza w obrębie Przedmiotu Najmu,
   • płatność podatków oraz składek na ubezpieczenie od ognia, szkód spowodowanych przez wodę i inne żywioły, wybuchu oraz od aktów wandalizmu, niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej, zamachu terrorystycznego, odpowiedzialności cywilnej, a także opłat środowiskowych,
   • zarządzanie Przedmiotem Najmu, zapewnienie wykonywania niezbędnych prac oraz innych prac, prowadzenia recepcji, personelu technicznego (w tym także ponoszenie kosztów połączeń telefonicznych i Internetu, recepcji i personelu technicznego), strażaka budynkowego,
   • utrzymanie centrali telefonicznej,
   • zasilenie w energię elektryczną (oraz dostarczanie żarówek i opraw oświetleniowych) i gaz, włączając w to zapewnienie odpowiedniego źródła dodatkowego zasilania w energię,
   • konserwacja i rutynowe przeglądy techniczne, wraz z wymianą i czyszczeniem elementów nią objętych,
   • zaopatrzenie w zimną i ciepłą wodę oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych,
   • zapewnienie wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia i ogrzewania,
   • zakup, instalacja i legalizacja urządzeń pomiarowych,
   • usuwanie odpadów, śmieci i nieczystości,
   • utrzymywanie Przedmiotu Najmu w czystości,
   • zapewnienie ochrony dla Przedmiotu Najmu,
   • projektowanie i utrzymywanie zieleni na powierzchniach Przedmiotu Najmu,
   • utrzymanie boisk sportowych i rekreacyjnych wraz z infrastrukturą instalacyjną (instalacje podgrzewania, oświetlenia, zraszania i drenażu) oraz sprzętem treningowym,
   • dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja, oraz inne okresowe kontrole i przeglądy wymagane przez prawo, obowiązujące regulacje lub zasady właściwego zarządzania nieruchomościami,
   • wszelkie koszty administracyjne Wynajmującego związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem Przedmiotu Najmu, w tym w szczególności koszty księgowe oraz koszty prowadzenia rachunków bankowych przez Wynajmującego,
   • wszelkie inne działania i kroki podejmowane przez Wynajmującego, według jego uznania, w celu zapobieżenia pogorszeniu lub w celu ulepszenia Przedmiotu Najmu lub jakiejkolwiek jego części, w zakresie odpowiadającym potrzebom podobnej inwestycji o takim samym standardzie i zbliżonej lokalizacji,
   • wykonywanie przeglądów budowlanych wymaganych przez prawo budowlane oraz opłaty za dozór techniczny wykonywany przez UDT (urządzenia ciśnieniowe oraz dźwigi),
   • transport, dostawę i montaż wyposażenia, sprzętu, części zamiennych itp. niezbędnych dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu najmu,
   • wynajem agregatów prądotwórczych, o ile to konieczne,
  • Powyższe Czynności objęte Opłatą Eksploatacyjną świadczone będą przez Wynajmującego, z zastrzeżeniem, iż nie obejmują one usunięcia wad i usterek Przedmiotu Najmu objętych gwarancją, za które w przyjętym okresie gwarancyjnym, odpowiedzialny będzie generalny wykonawca inwestycji realizujący budowę Kompleksu.
  • Opłata Eksploatacyjna nie obejmuje wydatków inwestycyjnych związanych z budową Kompleksu. Kwestia ponoszenia ewentualnych wydatków w powyższym zakresie zostanie przez Strony uzgodniona na mocy odrębnego porozumienia.
  • Najemca będzie opłacał zaliczki na poczet Opłaty Eksploatacyjnej co miesiąc, z góry.
 • ZABEZPIECZENIE UMOWY
  • Gwarancja bankowa
   • W celu zabezpieczenia wykonania przez Najemcę jego obowiązków wynikających z Umowy, Wynajmujący otrzyma od Najemcy gwarancję bankową w formie wskazanej przez Wynajmującego („Gwarancja Bankowa”) wystawioną na kwotę odpowiadającą równowartości jednej raty Czynszu Podstawowego oraz jednomiesięcznej zaliczki na poczet Opłaty Eksploatacyjnej powiększonych o należny Podatek VAT.
   • Gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, podlegająca cesji bez zgody banku, płatna w całości lub w części na pierwsze żądanie Wynajmującego a okres jej ważności nie może być krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy; jej wystawcą musi być bank o międzynarodowej renomie z siedzibą w Polsce lub w innym kraju UE lub OECD i zaakceptowany przez Wynajmującego.
   • Gwarancja Bankowa będzie ważna przez Okres Obowiązywania przedłużony o dodatkowe 3 (trzy) miesiące po upływie Okresu Obowiązywania. Jeżeli Najemca przedstawi Gwarancję Bankową ważną przez okres krótszy niż Okres Obowiązywania przedłużony o 3 miesiące, będzie on zobowiązany, bez potrzeby wystosowywania dodatkowego zawiadomienia przez Wynajmującego, do doręczenia nowej Gwarancji Bankowej (lub przedłużenia istniejącej) nie później niż 60 (sześćdziesiąt) dni przed datą wygaśnięcia poprzedniej Gwarancji Bankowej. Gwarancja Bankowa za ostatni okres przed upływem Okresu Obowiązywania winna być ważna przez okres do ostatniego dnia Okresu Obowiązywania przedłużonego o 3 (trzy) miesiące. Jeśli Najemca nie dostarczy nowej Gwarancji Bankowej, Wynajmujący może dokonać ciągnienia pełnej kwoty istniejącej Gwarancji Bankowej i zatrzymać ją jako depozyt.
   • Jeżeli Najemca nie dostarczy nowej Gwarancji Bankowej lub nie przedłuży istniejącej Gwarancji Bankowej, wówczas Wynajmujący może, według swego uznania, wykorzystać pełną kwotę Gwarancji Bankowej i zatrzymać tak uzyskane środki jako Depozyt gotówkowy na zabezpieczenie. Do Depozytu w miejsce Gwarancji Bankowej będą miały odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące Depozytu.
  • Udostępnienie Przedmiotu Najmu innym podmiotom
   • W celu zapewnienia zgodności z art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu o funkcjonowania Unii Europejskiej, Wynajmujący będzie udostępniać Przedmiot Najmu lub jego poszczególne powierzchnie innym podmiotom, w tym innym użytkownikom uprawiającym sport zawodowo lub amatorsko, w wymiarze co najmniej 25% potencjału czasowego, na warunkach określonych w Regulaminie Kompleksu, zamieszczonym na stronie internetowej Kompleksu, na co Najemca wyraża zgodę.
   • Wynajmujący będzie przedstawiał Najemcy propozycję miesięcznego grafiku korzystania z Przedmiotu Najmu przez podmioty trzecie najpóźniej do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy harmonogram, w której uwzględni proces szkoleniowy oraz terminarz rozgrywek sportowych w których uczestniczy Najemca lub podnajemcy. Najemca uprawniony jest do zgłaszania zastrzeżeń do przedstawionej propozycji grafiku w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania. Zastrzeżenia Najemcy nie będą miały charakteru wiążącego, ale Wynajmujący zobowiązuje się podjąć niezbędne działania celem uwzględnienia uzasadnionych zastrzeżeń Najemcy w ostatecznej wersji grafiku. Wynajmujący przedstawi Najemcy ostateczną wersję grafiku najpóźniej 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy grafik.

Udostępnienie Przedmiotu Najmu lub jego części podmiotom trzecim nie będzie mieć wpływu na wysokość Czynszu i Opłaty Eksploatacyjnej, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy.

 • Przeniesienie praw i/lub obowiązków
  • Najemca nie jest uprawniony do przenoszenia całości lub części praw przysługujących mu na podstawie Umowy na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

Załącznik nr 3 – Wzór Formularza ofertowego

NAZWA (imię i nazwisko) NAJEMCY:

……………………………………………………………………

ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) NAJEMCY

……………………………………………………………………………………

nr telefonu        …………………………………………

nr faksu            …………………………………………

adres e-mail     …………………………………………

Numer NIP        …………………………………………

Numer REGON   …………………………………………

OFERTA

Nawiązując do Ogłoszenia o Postępowaniu Ofertowym nr PO-DI-Najem-01/03/2019 na najem nieruchomości – powierzchni użytkowej stanowiącej cześć Kompleksu Badawczo-Rozwojowego z Ośrodkiem Treningowo-Szkolnym w miejscowości Urszulin, Gmina Grodzisk Mazowiecki (dalej: „Ogłoszenie”) oświadczam, że:

 1. Proponujemy stawkę Czynszu Podstawowego w wysokości …………………………………… PLN

Plus należny podatek vat …………………………………… PLN

Co stanowi całkowitą cenę brutto …………………………………… PLN

Słownie: ……………………………………

 1. Akceptujemy zasady obliczania Czynszu Kompensacyjnego oraz Opłaty Eksploatacyjnej wskazane w Ogłoszeniu.
 2. Zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia dla niniejszego Postępowania Ofertowego.
 3. Akceptujęmy w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia Ogłoszenia dla niniejszego Postępowania Ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami.
 4. Powyższa cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania Ogłoszenia oraz obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Najemca z tytułu prawidłowego
  i terminowego wykonania zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki
  i opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
 5. Zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
 6. Niniejsza oferta ważna jest przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: imię i nazwisko (nazwa): …….………… e-mail …………………….
 8. Ofertę niniejszą składamy na …… kolejno ponumerowanych stronach.

(miejscowość, data)                     (czytelny podpis Najemcy zgodnie z zasadami reprezentacji)

Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu Ofertowym;

NAZWA (imię i nazwisko) NAJEMCY:

……………………………………………………………………………………

ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) NAJEMCY

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu Ofertowym

Nawiązując do Ogłoszenia w Postępowaniu Ofertowym na najem nieruchomości – powierzchni użytkowej stanowiącej cześć Kompleksu Badawczo-Rozwojowego z Ośrodkiem Treningowo-Szkolnym w miejscowości Urszulin, Gmina Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie §3 ust. 2 Regulaminu Kompleksu oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w Postępowaniu Ofertowym na najem nieruchomości – powierzchni użytkowej stanowiącej cześć Kompleksu Badawczo-Rozwojowego z Ośrodkiem Treningowo-Szkolnym w miejscowości Urszulin, Gmina Grodzisk Mazowiecki, wskazane w pkt. 3.1 Ogłoszenia o wszczęciu Dwuetapowego Postępowania Ofertowego na najem nieruchomości – powierzchni użytkowej stanowiącej cześć Kompleksu Badawczo-Rozwojowego z Ośrodkiem Treningowo-Szkolnym w miejscowości Urszulin, Gmina Grodzisk Mazowiecki.

(miejscowość, data)                             (czytelny podpis Najemcy zgodnie z zasadami reprezentacji)

Załącznik Nr 5 – wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

NAZWA (imię i nazwisko) NAJEMCY:

……………………………………………………………………………………

ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) NAJEMCY

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Na podstawie §4 ust. 8 ogłoszenia o Postępowaniu Ofertowym PO-DI-Najem-01/03/2019 oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania Ofertowego na najem nieruchomości – powierzchni użytkowej stanowiącej cześć Kompleksu Badawczo-Rozwojowego z Ośrodkiem Treningowo-Szkolnym w miejscowości Urszulin, Gmina Grodzisk Mazowiecki.

(miejscowość, data)                             (czytelny podpis Najemcy zgodnie z zasadami reprezentacji)

Załącznik Nr 6 – wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności

NAZWA (imię i nazwisko) NAJEMCY:

……………………………………………………………………………………

ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) NAJEMCY

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja(My) niżej podpisany(i) działając jako …………………………………………. w imieniu oraz na rzecz ………………………………………, z siedzibą w …………………………………w związku z moim (naszym) udziałem w Postępowaniu ofertowym Nr PO-DI-Najem-01/03/2019 („Postępowanie Ofertowe”),

oświadczamy, że:

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Najemcę w ramach lub w związku z Postępowaniem Ofertowym, w szczególności stanowiące tajemnicę Akademii Piłkarskiej Legii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka„)nie będą ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim z wyjątkiem doradców Najemcy, jego pracowników i współpracowników oraz podwykonawców Najemcy w celu przygotowania oferty przez Najemcę, chyba że przepis prawa stanowi inaczej lub zostały one wcześniej ujawnione przez Spółkę.
 2. Informacje, o których mowa w pkt 1, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania ofert i odpowiedzi.
 3. Poza sporządzeniem kopii dla wewnętrznych potrzeb związanych z ubieganiem się o udzielenie zamówienia zobowiązuję(emy) się nie kopiować, reprodukować, publikować ani dystrybuować w całości ani w części żadnych informacji związanych z postępowaniem bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 4. Zobowiązanie na podstawie niniejszego oświadczenia nie dotyczy:
 5. a) informacji publicznie znanych;
 6. b) informacji do ujawnienia których Najemca został zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu, w związku z toczącym się postępowaniem, prowadzonym przez właściwe organy. W takiej sytuacji, jeśli to będzie zgodne z przepisami obowiązującego prawa, Najemca poinformuje o tym fakcie Spółkę;
 7. Jestem(śmy) w pełni odpowiedzialni za szkody, jakie Spółka, poniesie na skutek ujawnienia przez nas informacji, o których mowa w pkt. 1, obejmujące w szczególności straty rzeczywiste, utracone korzyści, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych, wynikłe z powodu naruszenia przez Najemcę niniejszego zobowiązania.
 8. Niniejsze zobowiązanie pozostaje ważne przez okres 3 lat od daty jego podpisania.

(miejscowość, data)                             (czytelny podpis Najemcy zgodnie z zasadami reprezentacji)